sử dụng grep và less để tìm kiếm chuỗi ký tự nào đó trong log file cực lớn

Khi phải check log file cực lớn, nếu bạn dùng cat hoặc vi để tìm kiểm chuỗi nào đó quả không hề đơn giản.

Bạn có thể dùng grep kết hợp với less để giải quyết vấn đề này

grep “chuoi can tim” tenfile.log | less

Nếu bạn muốn đếm số lần xuất hiện của chuỗi cần tìm trong file log, bạn có thể dùng “wc -l” để đếm

grep “chuoi can tim” tenfile.log | less| wc -l

Chú thích:

grep là lệnh để tìm kiếm chuỗi trong linux (very powerfull) trong file bất kỳ

less là lệnh cho phép bạn di chuyển tới, lui (forward, backward) như khi bạn dùng vi, có thể nói less là lệnh mở rộng thêm của (vimore)

One thought on “sử dụng grep và less để tìm kiếm chuỗi ký tự nào đó trong log file cực lớn”

  1. I have noticed you don’t monetize your blog, don’t waste your traffic,
    you can earn extra cash every month. You can use the best
    adsense alternative for any type of website (they approve all websites), for
    more info simply search in gooogle: boorfe’s tips monetize your
    website

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *