sử dụng grep và less để tìm kiếm chuỗi ký tự nào đó trong log file cực lớn

Khi phải check log file cực lớn, nếu bạn dùng cat hoặc vi để tìm kiểm chuỗi nào đó quả không hề đơn giản.

Bạn có thể dùng grep kết hợp với less để giải quyết vấn đề này

grep “chuoi can tim” tenfile.log | less

Nếu bạn muốn đếm số lần xuất hiện của chuỗi cần tìm trong file log, bạn có thể dùng “wc -l” để đếm

grep “chuoi can tim” tenfile.log | less| wc -l

Chú thích:

grep là lệnh để tìm kiếm chuỗi trong linux (very powerfull) trong file bất kỳ

less là lệnh cho phép bạn di chuyển tới, lui (forward, backward) như khi bạn dùng vi, có thể nói less là lệnh mở rộng thêm của (vimore)

2 thoughts on “sử dụng grep và less để tìm kiếm chuỗi ký tự nào đó trong log file cực lớn”

 1. I have checked your page and i’ve found some duplicate content, that’s why you
  don’t rank high in google, but there is a tool that can help you to create 100% unique articles, search for;
  boorfe’s tips unlimited content

 2. I have checked your website and i’ve found some duplicate content,
  that’s why you don’t rank high in google’s search results, but
  there is a tool that can help you to create 100% unique articles,
  search for: SSundee advices unlimited content for your blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *