Release optivo mail client for laravel

Optivo is quite big mail service provider in Germany https://www.optivo.com/en.
This is one of optivo mail client for laravel (use Optivo HTTP API)
https://github.com/nguyentienlong/laravel-optivo
https://packagist.org/packages/longka/laravel-optivo

Todo:
write an article about how to create your own laravel package like this package

Vọc vạch View trong laravel

Bài này dịch từ bài này 😉

Khi làm việc với laravel, chắc hẳn bạn dùng rất nhiều đoạn code này. Nó rất tiện lợi trong việc trả về một view sau khi controller thực thi các tác vụ liên quan đến business requirement.

Tuy nhiên, nó làm việc thế nào, hơi bị ảo đúng không nhỉ? Cùng đào sâu tìm hiểu thử xem thế nào? 🙂

Đây là tài liệu từ laravel về views: https://laravel.com/docs/master/views

Nhưng mình nghĩ nó không đầy đủ lắm, đào sâu xem coi thử nó chạy sao nhỉ?

Đầu tiên, laravel có hàm view được viết trong file helpers.php. Đây là file helpers

Illuminate\Foundation\helpers.php

Mình nghĩ ,có 2 thứ cần xem xét ở đây

1. $factory = app(ViewFactory::class);

2. return $factory->make($view, $data, $mergeData);

Đầu tiên (tiền đâu) là $factory = app(ViewFactory::class);

Thực ra, nó tạo ra một thực thể $factory (và được inject vào thực thể $app). Khi ứng dụng được khởi tạo thì nó sẽ gọi hàm registerCoreContainerAliases (github code).

Cùng xem thử hàm registerCoreContainerAliases xem sao nhé

Để ý rằng view là alias, bạn có thể đặt bất kỳ cái tên nào khác tùy ý (vd: myView, viewCuaTao, etc …)

Sau đó trong file Illuminate\View\ViewServiceProvider.php, xem thử hàm registerFactory

Như đã đề cập ở trên, tên view này có thể là bất kỳ thứ quái gì, miễn là bạn đặt cùng tên trong 3 files (helpers.php, Application.php,ViewServiceProvider.php)

Thứ 2: return $factory->make($view, $data, $mergeData);

Cùng xem thử hàm make xem sao nào?

Nó sẽ trả về đối tượng View (\Illuminate\View\View)

Đơn giản thế thôi (nếu không hiểu thì còm liền :v )

Nếu bạn có thắc mắc gì, vui lòng còm bên dưới.

Deeper look into laravel view helper function

When working with laravel, you may use this line of code pretty much. Its really helpfull to return a view after calling those business stuff inside a controller.

However, have you ever ask yourself that how does it work ?

Well, you can check with Laravel document about view here

https://laravel.com/docs/master/views

But, I think it’s not adequate. How that line of code actually works ?

Well, let’s try to dig into it

First of all, helpers function view, where is it defined? Here is it

Illuminate\Foundation\helpers.php

Well, IMO, two things need to consider:

1. $factory = app(ViewFactory::class);

2. return $factory->make($view, $data, $mergeData);

First: take a look at $factory = app(ViewFactory::class);

well, it created a $factory instance ( inject into $app instance as well). When the application is instantiated, it calls registerCoreContainerAliases  (github code).

Let’s take a look into registerCoreContainerAliases function (github code).

Remember that view is alias, you can tweak with other name such as myView (for eg)

Then in the file Illuminate\View\ViewServiceProvider.php, the function registerFactory

The name of the view can be whatever (for eg: fooView, barView, blahblahView … etc), just to make sure that you use the same name through those 3 files (helpers.php, Application.php, ViewServiceProvider.php)

Then: return $factory->make($view, $data, $mergeData);

Then $factory calls make function

Its will return a View (\Illuminate\View\View) instance

That’s it 😉

Please leave a comments if you found any mistake or inappropriate point 😉

This post to Vietnamese 😉 http://longka.info/blog/2016/02/02/voc-vach-view-trong-laravel/