kết hợp cat grep awk khi xử lý log file trong linux

cat grep awk là những lệnh hay dùng và cực kỳ tiện lợi khi làm việc với log file.

Trong phạm vi bài viết này, giả sử tôi có một đống log file với content như sau

example-log-file
example-log-file

Và tôi muốn, in nội dung của đống log trên vào một file khác csv chẳng hặn, nội dung file csv như trên nhưng thay dấu “:” bằng tab

Có rất nhiều cách, lệnh sed chẳng hạn, nhưng trong bài này tôi muốn kết hợp cat grep awk để xử lý và dùng cờ(flag) F để replace “:” thành tab.

Và câu lệnh sẽ như sau:

Khi đó ta có nội dung file csv như sau:

result
result

Hope this will help 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.