Một vài lưu ý khi cài đặt php7 (php-fpm) từ source code trên linux (fedora)

Giả sử bạn muốn cài đặt trên fedora, php7, php-fpm với nginx là proxy hứng request đẩy qua cho php xử lý (thông qua php-fpm).

Khi cài đặt từ source code có thể bạn sẽ gặp những vấn đề sau:

  1. Thiếu các thư viện khi chạy lệnh ./congigure
  2. Chỉ định đường dẫn đến thư mục sẽ cài php mà bạn muốn( hữu ích khi bạn muốn cài nhiều phiên bản php trên môi trường làm việc của bạn).
  3. Chỉ định đường dẫn đến file php.ini
  • Thiếu các thư viện khi chạy lệnh ./congigure

Tuỳ theo các tuỳ chọn của bạn, khi chạy lệnh ./configure bạn có thể thiếu những thư viện mà php cần, ví dụ bạn thiếu thư viện liên quan đến utf8 chẳng hạn, hãy dùng yum để tìm

  • Chỉ định đường dẫn đến file php.ini

Khi đó bạn chỉ cần copy file php.ini vào thư mục /etc/php7/php.ini, mọi thay đổi trong file này, sẽ ảnh hưởng đến cấu hình của php trên máy của bạn.

  • Chỉ định đường dẫn sẽ cài php ( hữu ích khi bạn muốn cài nhiều phiên bản php trên môi trường làm việc của bạn).

Lưu ý nữa: khi bạn khởi động php-fpm, mặc định php-fpm sẽ đọc file cấu hình của php-fpm tại /usr/local/etc/php-fpm.conf. Nếu bạn muốn chỉ định đến file cấu hình php-fpm trong thư mục cài đặt php /opt/php7/etc/php-fpm.conf.

 

Đây là script mình lưu trên gíst
https://gist.github.com/nguyentienlong/120af89ab11e5ec48014

Tham khảo:
http://php.net/manual/en/install.pecl.php-config.php
http://php.net/manual/en/install.unix.nginx.php

Release optivo mail client for laravel

Optivo is quite big mail service provider in Germany https://www.optivo.com/en.
This is one of optivo mail client for laravel (use Optivo HTTP API)
https://github.com/nguyentienlong/laravel-optivo
https://packagist.org/packages/longka/laravel-optivo

Todo:
write an article about how to create your own laravel package like this package

Vọc vạch View trong laravel

Bài này dịch từ bài này 😉

Khi làm việc với laravel, chắc hẳn bạn dùng rất nhiều đoạn code này. Nó rất tiện lợi trong việc trả về một view sau khi controller thực thi các tác vụ liên quan đến business requirement.

Tuy nhiên, nó làm việc thế nào, hơi bị ảo đúng không nhỉ? Cùng đào sâu tìm hiểu thử xem thế nào? 🙂

Đây là tài liệu từ laravel về views: https://laravel.com/docs/master/views

Nhưng mình nghĩ nó không đầy đủ lắm, đào sâu xem coi thử nó chạy sao nhỉ?

Đầu tiên, laravel có hàm view được viết trong file helpers.php. Đây là file helpers

Illuminate\Foundation\helpers.php

Mình nghĩ ,có 2 thứ cần xem xét ở đây

1. $factory = app(ViewFactory::class);

2. return $factory->make($view, $data, $mergeData);

Đầu tiên (tiền đâu) là $factory = app(ViewFactory::class);

Thực ra, nó tạo ra một thực thể $factory (và được inject vào thực thể $app). Khi ứng dụng được khởi tạo thì nó sẽ gọi hàm registerCoreContainerAliases (github code).

Cùng xem thử hàm registerCoreContainerAliases xem sao nhé

Để ý rằng view là alias, bạn có thể đặt bất kỳ cái tên nào khác tùy ý (vd: myView, viewCuaTao, etc …)

Sau đó trong file Illuminate\View\ViewServiceProvider.php, xem thử hàm registerFactory

Như đã đề cập ở trên, tên view này có thể là bất kỳ thứ quái gì, miễn là bạn đặt cùng tên trong 3 files (helpers.php, Application.php,ViewServiceProvider.php)

Thứ 2: return $factory->make($view, $data, $mergeData);

Cùng xem thử hàm make xem sao nào?

Nó sẽ trả về đối tượng View (\Illuminate\View\View)

Đơn giản thế thôi (nếu không hiểu thì còm liền :v )

Nếu bạn có thắc mắc gì, vui lòng còm bên dưới.

Deeper look into laravel view helper function

When working with laravel, you may use this line of code pretty much. Its really helpfull to return a view after calling those business stuff inside a controller.

However, have you ever ask yourself that how does it work ?

Well, you can check with Laravel document about view here

https://laravel.com/docs/master/views

But, I think it’s not adequate. How that line of code actually works ?

Well, let’s try to dig into it

First of all, helpers function view, where is it defined? Here is it

Illuminate\Foundation\helpers.php

Well, IMO, two things need to consider:

1. $factory = app(ViewFactory::class);

2. return $factory->make($view, $data, $mergeData);

First: take a look at $factory = app(ViewFactory::class);

well, it created a $factory instance ( inject into $app instance as well). When the application is instantiated, it calls registerCoreContainerAliases  (github code).

Let’s take a look into registerCoreContainerAliases function (github code).

Remember that view is alias, you can tweak with other name such as myView (for eg)

Then in the file Illuminate\View\ViewServiceProvider.php, the function registerFactory

The name of the view can be whatever (for eg: fooView, barView, blahblahView … etc), just to make sure that you use the same name through those 3 files (helpers.php, Application.php, ViewServiceProvider.php)

Then: return $factory->make($view, $data, $mergeData);

Then $factory calls make function

Its will return a View (\Illuminate\View\View) instance

That’s it 😉

Please leave a comments if you found any mistake or inappropriate point 😉

This post to Vietnamese 😉 http://longka.info/blog/2016/02/02/voc-vach-view-trong-laravel/

Single Responsibility trong SOLID Principle

Bài viết này bàn về S trong SOLID principle.

Trong bài viết này http://longka.info/blog/2015/10/26/a-note-about-solid-principles-demo-in-symfony2/ , mình nói sơ qua về ý nghĩa của từng nguyên tắc trong SOLID và demo với symfony2.

S: Single Responsibility  – tức là một class chỉ nên đảm nhận một nhiệm vụ, hoặc một class nếu có một lý do nào đó để thay đổi thì chỉ có một lý do ( A class should have only one reason to change [1])

Để hiểu rõ hơn, mình sẽ phân tích một ví dụ nó vi phạm qui tắc S sờ này, và làm sao để refactor nó đáp ứng qui tắc S (sờ, không phải rờ mó lung tung nhé).

Giả sử ta có một class Student như sau:

Trong ví dụ về class Student ở trên, bản thân class Student không cần phải quan tâm đến việc kết nối cơ sở dữ liệu thế nào, nó chỉ cần quan tâm đến các thông tin liên quan đến Student, những khóa học mà sinh viên đã đăng ký, hoặc đã học ( bảng enrollment ). Một lý do khác nữa, đó là giả sử sau này khi ta muốn thay đổi thông tin liên quan cơ sở dữ liệu (câu truy vấn, hệ quản trị csdl) ta cũng phải chạy vào class này chỉnh sửa.
Do đó chúng ta cần phải re-factor để khớp với qui tắc Sờ (Lờ) như sau:

Soure code on github https://github.com/nguyentienlong/solid-tut/blob/s-principle/src/Database.php#L8

Lúc đó, bên Class Student, bạn không cần phải quan tâm đến thông tin của db, việc kết nối db thế nào, etc… Hàm getCourses trong class student bây giờ sẽ như  thế này: https://github.com/nguyentienlong/solid-tut/blob/s-principle/src/Student.php#L38

Tuy nhiên bản thân class Student cũng không nên quan tâm lắm đến việc sql truy vấn thế nào, với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác nhau thì câu query lại khác nhau, khi muốn sửa code chúng ta lại fai vào class Student này để sửa, lý do này không liên quan đế trách nhiệm và bổn phận của class Student. Những thứ liên quan đến db hay move sang class Database.

Do đó, chúng ta refactor lại class Database cho phù hợp với nguyên tắc S sờ như sau

Qua 2 lần refactor, chuẩn Sờ S ?

File database.sql https://github.com/nguyentienlong/solid-tut/blob/master/database.sql – mình dùng postgres sql làm demo.

References:
[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Single_responsibility_principle

My vim editor

what I am using with vim now ?

vundle https://github.com/VundleVim/Vundle.vim

Plugins:

~/.vimrc content ( personal preference)

 

Some shortcuts that I used to use:

when I want to run external bash cmd (:! semi and bang)

why vim ?:

fast, convenience with shortcut, search with regular expression …

composer namespace và autoload với psr 4

Mục đích bài viết: Bạn muốn sử dụng namespace va` psr4?

namspace là gì: khi lập trình với JAVA hoặc .NET, chúng ta muốn gom những class liên quan đế nhau vào một package hay namespace.

psr4 là gì http://www.php-fig.org/psr/psr-4/ – là chuẩn để autoload các classes từ đường dẫn chứa classes cần load tự động (autoload)

Vậy autoload là gì? Nhiều người trong chúng ta viết chương trình theo phương pháp hướng đối tượng (OOP) và cứ mỗi class lại viết một file cho nó (theo cách mà JAVA hay .NET tổ chức). Với mục đích như thế, thay vì cứ mỗi file chúng ta lại dùng lệnh include hay require bao gồm cả đường dẫn đến tên file.

Chúng ta muốn đơn giản và tiện lợi hơn như sau

okay, nếu chúng ta đã hiểu thế nào là psr-4, namspace, autoloader – vậy làm sao tôi có thể tự tạo một project áp dụng composer namespace và autoload theo psr4 (hoạc có thể psr0)

Giả sử bạn có cấu trúc thư mức như sau, Student.php là class chứa thông tin về một sinh viên, và chúng ta muốn đặt nó trong namespace là  Longka và trỏ nó đến thư mục src/

composer autoloader psr4 folder structure
composer autoloader psr4 folder structure

và trong file index.php bạn muốn sử dụng cú pháp sau

Để làm điều này, đầu tiên tạo composer.json
Bạn có thể tạo file này bằng cách chạy lệnh

Sau đó trả lời các câu hỏi, nó sẽ cho ra composer.json như sau
Sau đó các bạn add autoload va psr-4 hoặc psr-0
vd:

Sau đó chạy lệnh, composer dumpautoload, nó sẽ generate thư mục vendor nếu có thể require, ở đây chúng ta chỉ bàn về  namespace va autoload .
Composer sẽ generate một số filé để hỗ trợ việc load class theo namespace
Sau đó trong file index.php
bạn chỉ cần

sau đó

Tét thử nhé 😉

php index.php
php index.php

Nếu bạn muốn đào sâu hơn về cách mà composer handle autoload bạn có thể tham khảo các files sau:

 

Mở rộng bài viết một xíu: trong trường hợp trong 1 namespace bạn có rất nhiều Class (es). Ở file index.php bạn không muốn cứ mỗi lần new một object lại use một class, trong khi  đó những class này lại cũng thuộc 1 namespace. Trong JAVA thì bạn có thể sử dụng

Trong php thì sao nhỉ: http://stackoverflow.com/questions/7121682/php-how-to-import-all-classes-from-another-namespace

Tại sao nên dùng PSR-4 với composer nhỉ ? ( pear ?? PSR-0 ??)
http://www.php-fig.org/psr/psr-4/meta/

Demo code:
https://github.com/nguyentienlong/composer-tut1
Tham khảo:
http://www.php-fig.org/psr/psr-4/
https://getcomposer.org/apidoc/master/Composer/Autoload/ClassLoader.html
https://getcomposer.org/doc/01-basic-usage.md#autoloading

php 7 return types and overriding an interface

?? any comments?

Laravel 5 BindingResolutionException in Container.php line 827

Error:

laravel-ioc-binding-exception
laravel-ioc-binding-exception

Context that caused this eror

test controller
test controller
foo service with php primitive type
foo service with php primitive type

When working with laravel 5, have you ever ask yourself that how Laravel IOC work, how Laravel IOC can handle concrete class binding instead of defining in somewhere (for laravel in Service providers).

Basically, if you inject a concrete class to another class, it will automatically bind to that class by laravel Container

Overview of Laravel Container (make, build, getDependencies, resolveClass (or nonClass))

Screenshot from 2016-03-14 09:38:57

 

 

 

 

 

laravel 5 container class:
make function
build function
getDependencies function

By default, If you inject a concrete class to another class, its will automatically bind and resolve by Laravel container.

Service Container Laravel The PHP Framework For Web Artisans
Service Container Laravel The PHP Framework For Web Artisans
laravel ioc build class based on concrete class name
laravel ioc build class based on concrete class name

but, in case in the constructor of some class you inject to a string or non-class parameter, how laravel 5 handle this  https://github.com/laravel/framework/blob/5.2/src/Illuminate/Container/Container.php#L793

laravle-container-getDependencies
laravle-container-getDependencies

Its not acceptable that throw an error if a non-class cannot resolveable, but its not make sense to make a function name resolveNonClass just only throw an error (imo, should handle this 😉

There is many ways to deal with this is that writing an service provider to inject a string to another class like this (basically, a service provider abstract class contains $app instance, just bind a dependency manually into it). This is one way

then register above service provider to config/app.php
 

its works!!!, other way to bypass this, is use Str provider class instead of built in string primitive php type.

foo service with Str class
foo service with Str class

By the way, need to update Laravel Container class to deal with primitive type ??? in this function resolveNonClass https://github.com/laravel/framework/blob/5.2/src/Illuminate/Container/Container.php#L823

laravel fw container resolveNonClass
laravel fw container resolveNonClass

Reference:
https://laravel.com/docs/5.1/container
https://github.com/laravel/framework/blob/5.2/src/Illuminate/Container/Container.php
http://culttt.com/2014/03/24/exploring-laravels-ioc-container/
http://php.net/manual/en/class.reflectionclass.php

 

Gẫm gàn chuyện đời

Mình để title “stay hungry, stay foolish” – hôm nay tự nhiên ngồi gẫm lại cái câu rất đỗi quen thuộc này.

Nhịp đập cuộc sống hối hả, nhiều khi làm cho người ta trở nên lười biếng, bảo thủ, định kiến. Những cuộc tranh luận không dân chủ khiển cho người nhiệt tình, dấn thân rồi cũng lâm vào trạng thái im lặng, makeno (mặc kệ nó). Điều này quả thật nguy hiểm – nếu không tranh luận thẳng thắn, sợ mếch lòng thì con người ta sẽ dễ tự phụ và không sẵn sàng tìm hiểu chân lý để tranh luận, con người dễ dẫn đến sự ù lỳ, lười nhác và ích kỷ.

Phải luôn luôn giữa cho mình một ngọn lửa, đủ âm ỉ để đốt cháy niềm đam mê, và gợi nhớ mỗi khi người ta nản chí – stay hungry, stay foolish

stay hungry
stay hungry
stay foolish
stay foolish