disable touchpad on fedora 21

Sometimes, touch-pad is not disable when you typing on your laptop, and you might be got crazy with your laptop, and want to fuck it up. Calm down! You can overcome this irritation by following the instruction below:

Use xinput command to list your device and check PS/2 device information

Then, id=13 is my touch pad id on my laptop, so I will use the command below to disable or enable it

13 is id of touch pad device in my T420 laptop, maybe yours different .  You can you xinput list to get the id of touch pd device on your laptop.

If you want make it more convenience, you can make a script to make it easier

for eg: ~/touchpad.sh

then create an alias

use it:

Help this could help you ! 😉 And you will love your laptop with fedora (or linux in general) OS again 😉

My vim editor

what I am using with vim now ?

vundle https://github.com/VundleVim/Vundle.vim

Plugins:

~/.vimrc content ( personal preference)

 

Some shortcuts that I used to use:

when I want to run external bash cmd (:! semi and bang)

why vim ?:

fast, convenience with shortcut, search with regular expression …

Note về dhcp và file /etc/resolv.conf

Mấy tháng này mò mầm, config trên NetworkManager để chỉnh dns sang 8.8.8.8 mà không được.
Hôm ni rảnh rảnh ngồi vọc trên google thì phát hiện ra nên chỉnh trong file /etc/resolv.conf.
Đại loại là dùng lệnh

Sau đó chỉnh lại nameserver 8.8.8.8
Tuy nhiên, lại thắc mắc một điều là cứ mỗi lần vào một mạng nào đó, file này lại bị edit.
Để tránh trường na`y. Bằng cách nào đó, chúng ta cần phải ngăn chặn dhclient edit file /etc/resolv.conf.
Dùng lệnh

bạn sẽ thấy

HOOKS
When it starts, the client script first defines a shell function, make_resolv_conf , which is later used to create the /etc/resolv.conf file. To override the default behaviour, redefine this function in the enter hook script.

Tức là khi ip cấp bởi dhcp client, nó sẽ gọi dhcp client và edit file /etc/resolv.conf. Để ngăn chặn bạn cần tạo ra một hook để thay đổi hành vi mặc định này (bạn không muốn thằng nào đó đổi dns server chẳng hạn).
Trong fedora, tạo file sau vi /etc/dhclient-enter-hooks với function make_resolv_conf như sau

Sau đó

Sau đó test với các mạng khác nhau xem thử file /etc/resolv.conf có bị thay đổi không nhé 😉

Tham khảo:
http://vacmf.org/2006/12/20/how-to-prevent-dhcp-server-to-override-your-resolvconf-script/comment-page-1/
p/s: cảm ơn Ngô Huy đã hướng dẫn và đưa ra các từ khóa để tìm ra cách giải quyết vấn đề 😉

Cài đặt citrix ICA client trên linux

Khi tham gia một số course trên mạng, có thể bạn sẽ được cung cấp thông tin để đăng nhập vào một máy ảo đã cài sặt môi trường như giáo trình bạn tham gia.
Nếu khóa học cung cấp Citrix client để bạn truy cập vào máy ảo từ xa bạn có thể download tại đây http://www.citrix.com/downloads/citrix-receiver.html
Nếu dùng window thì việc cài đặt hòan toàn đơn giản.
Nhưng nếu dùng linux (fedora hay ubuntu) có thể tốn rất nhiều thơi gian của bạn cho việc cài đặt này.

Bạn có thể làm như sau:

Vào link sau download http://www.citrix.com/downloads/citrix-receiver/linux/receiver-for-linux-131.html

Giải nến ra thư  mục nào đó, ở đây tôi giải nến ra thư mục /opt/citrix-client/ica

Sau đó bạn phải link thư viện ica (hay plugin) đã cài đến trình duyệt trên máy của bạn có thể là firefox, mozilla hay có thể là IE (trên linux ??? just kidding 😀 )

Nếu chưa biết thư mục chứa plugins của trình duyệt bạn có thể dùng lệnh sau:

find / -name plugins | grep -i “netscape\|firefox\|mozilla”

Sau đó chuyển đường dẫn đến thư mục plugin

cd /usr/lib/mozilla/plugins/

Trong thư mục mới cd,  bạn tạo một npica.so liên kết đến thư mục cài plugin citrix ica

ln -s /opt/Citrix/ICAClient/npica.so npica.so

Xong, các thao tác sau đó khá đơn giản …. 😉

Tham khảo: http://www.agaveblue.org/howtos/Citrix_ICA_How-To.shtml

sử dụng grep và less để tìm kiếm chuỗi ký tự nào đó trong log file cực lớn

Khi phải check log file cực lớn, nếu bạn dùng cat hoặc vi để tìm kiểm chuỗi nào đó quả không hề đơn giản.

Bạn có thể dùng grep kết hợp với less để giải quyết vấn đề này

grep “chuoi can tim” tenfile.log | less

Nếu bạn muốn đếm số lần xuất hiện của chuỗi cần tìm trong file log, bạn có thể dùng “wc -l” để đếm

grep “chuoi can tim” tenfile.log | less| wc -l

Chú thích:

grep là lệnh để tìm kiếm chuỗi trong linux (very powerfull) trong file bất kỳ

less là lệnh cho phép bạn di chuyển tới, lui (forward, backward) như khi bạn dùng vi, có thể nói less là lệnh mở rộng thêm của (vimore)

PPTP Setup on Fedora 21 (kernel 3.19.3-200.fc21.x86_64)

I have just updated my laptop to fedora 21 OS.
And had faced with the problem when trying to connect my office VPN (via point to point tunneling protocol – PPTP) with this error message “connection process ends with timeout”.
If you have the same issue, type command below :

if you want to load nf_conntrack_pptp module automatically when your lap start up, type these commands:

You should change nf_conntrack_pptp.conf permisson to 771 if you have file permission error with the second command.

Reference link:
https://support.hidemyass.com/hc/en-us/articles/202721566-PPTP-Setup-on-Fedora
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1187328